Information om vor behandling af personoplysninger

Advokatfirmaet Adelgade 78 – Paul Lorenzen er en advokatvirksomhed, der tilbyder sine kunder flere forskellige rådgivningsydelser, især af juridisk karakter.


Som led i vores aktiviteter registrerer og bruger vi oplysninger om dig (personoplysninger), når du indgår i en relation med os som en person, enten direkte eller som en person der har tilknytning til en af vores kunder. Du kan være tegningsberettiget underskriver, retmæssig ejer, direktør, medarbejder, pantsætter, forretningsforbindelse, en tredjepart med tilknytning til vores kunde eller som en af vore kunders modpart eller repræsentant herfor.
Vi kan behandle dine personoplysninger til følgende formål, afhængigt af i hvilken egenskab du indgår i en relation
med os:

 • Opfyldelse af vores forpligtelser og levering af ydelser til vores kunder.
 • Overholdelse af gældende lovgivning, herunder om hvidvask.
 • Administrative formål, herunder at sikre og vedligeholde vores interne systemer, platforme og andre digitale
  applikationer.
 • Opretholdelse af et passende sikkerhedsniveau, når du besøger vores lokaler/har online adgang til vor
  EDB.
 • Udførelse af kontroller til forebyggelse af bedrageri og økonomisk kriminalitet.
 • Administration af kundeforholdet, herunder markedsføring af services og produkter.


Vi registrerer og behandler kun dine personoplysninger, hvis vi har lovligt grundlag for at gøre det. Det betyder, at vi registrerer og bruger personoplysninger, når

 • du har indgået eller overvejer at indgå en aftale med os om en ydelse, jf. persondataforordningen art.
  6.1(b)
 • du har givet os samtykke til at bruge dine personoplysninger til et specifikt formål jf. persondataforordningen
  art. 6.1.(a)
 • vi er juridisk forpligtede til det, f.eks. i henhold til følgende lovgivning:
  Hvidvaskloven, Skattekontrolloven, Bogføringsloven., Kreditaftaleloven, Tinglysningsloven, Selskabsloven,
  herunder registreringer ved Erhvervsstyrelsen, Databeskyttelsesloven, retsplejeloven, vi eller en kunde,
  forfølger en legitim interesse.
 • det har betydning for opfyldelse af advokaters pligter efter retsplejeloven, advokat – etiske regler og andre
  rådgivningsnormer,
 • når det ska anvendes til identifikation af dig eller kan have betydning for et evt. ansvarsgrundlag i sager for
  eller imod vore kunder eller os.


Det kan være, hvis vi eller vor kunde har en forretningsmæssig eller kommerciel begrundelse for at bruge dine personoplysninger, såsom at administrere eller rådgive om de ydelser, som vor kunde har anmodet om.


Vi kan også bruge dine personoplysninger, hvis vi har brug for dem for at forhindre misbrug og tab eller for at styrke IT- og betalingssikkerheden, eller til markedsføringsformål. Dette gør vi kun, hvis vores interesse tydeligt går forud for din interesse i ikke at få dine personoplysninger behandlet af os, jf. persondataforordningen art. 6.1(f).


Hvorfor registrerer og bruger vi personoplysninger
Vi behandler normalt følgende typer personoplysninger:

 • grundlæggende personoplysninger, herunder kontaktoplysninger eller andre oplysninger til sikker identifikation
  af dig, fx navn, adresse, mail adresser, stilling, kontaktoplysninger, bopælsland, cpr-nummer og
  fødselsdato
 • legitimationspapirer, fx en fotokopi af dit pas, kørekort, sundhedskort eller anden gyldig legitimation
 • oplysninger om uddannelse, erhverv, arbejde, viden og erfaring,
 • oplysninger om de enheder, du benytter til at få adgang til vores hjemmesider, og tekniske oplysninger,
  herunder om enhedstype og operativsystem
 • oplysninger om dine besøg i vores lokaler eller på vor hjemmeside,
 • korrespondance foretaget ved anvendelse af elektroniske medier. De lagrede oplysninger kan tjene som
  bevis for, hvad der er aftalt.


Følsomme personoplysninger
Vi kan også registrere følsomme oplysninger om dig, hvis lovgivningen kræver dette jf. persondataforordningen art.
9.2(a), eller hvis du deltager i kundeevents, vi har arrangeret.
Vi beder om dit eksplicitte samtykke jf. persondataforordningen art. 9.2(f). til at registrere følsomme personoplysninger, medmindre loven tillader os at registrere disse oplysninger uden dit samtykke. De følsomme personoplysninger, vi kan registrere, er bl.a.

 • tilknytning til faglig interesseorganisation, hvis det har betydning for rådgivningen
 • tilknytning til trosretninger, hvis det har betydning for rådgivningen, eksempelvis beskatning
 • helbredsoplysninger, hvis det har betydning for rådgivningen.
 • muligt strafbar adfærd, hvis det har betydning for rådgivningen


Vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, oplysningerne er blevet registreret og bruges til og et evt. senere ansvar.


Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?
Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, dine data er blevet registreret og bruges til.
Vi bruger og gemmer derfor altid dine oplysninger, så længe vi leverer en ydelse til dig. Når dit forretningsforhold med os er ophørt, bruger og gemmer vi normalt dine oplysninger i yderligere 7 år. Det sker primært for at leve op til vores forpligtelser i henhold til bogføringsloven, lov om forebyggelse af hvidvask, advokatetiske regler.

I visse tilfælde bruger og gemmer vi dine oplysninger i længere tid. Det gælder f.eks.:

 • da forældelsesfristen er 10 år kan vi bruge og gemme oplysningerne i indtil 10 år, da det kan have betydning
  som bevis for et evt. ansvarsgrundlag i sager for eller imod vore kunder eller os.

 

Tredjeparter og personoplysninger

Personoplysninger fra tredjeparter
Vi registrerer og bruger oplysninger fra tredjeparter, for eksempel

 • Det Centrale Personregister (CPR) og andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Vi registrerer og bruger
  de oplysninger, de har om dig, for at kontrollere, at de oplysninger, du har givet os, er korrekte.
 • Finansielle virksomheder, kreditvurderingsbureauer og advarselsregistre, revisorer, mæglere, Domstole.
 • Vore samarbejdspartnere i øvrigt (herunder andre advokater), hvis vi har dit samtykke, vi skønner det berettiget
  for at varetage vor egen eller en kundes interesse eller hvis vi har en lovbestemt ret til at gøre det.

 

Tredjeparter, som vi deler dine personoplysninger med
Vi deler i visse tilfælde dine personoplysninger med tredjeparter:

 • Vi videregiver personoplysninger til offentlige myndigheder, hvis vi er pålagt dette i henhold til gældende lov, herunder til SØIK i overensstemmelse med hvidvaskloven, til SKAT i overensstemmelse med skattekontrolloven,
  til Advokatsamfundet organisationer.
 • Vi videregiver muligvis din oplysninger, hvis vi har dit samtykke, vi skønner det berettiget for at varetage vor egen eller en kundes interesse eller hvis vi har en lovbestemt ret til at gøre det. Det kan eksempelvis være, når vi skal tinglyse et skøde, pantebrev, fuldmagt ægtepagt eller foretage registrering i Erhvervsstyrelsen, udarbejder aftaler for virksomheder eller private og dermed videregiver oplysninger, der er nødvendige for at identificere dig og opfylde aftalen.
 • Vi videregiver personoplysninger til kreditoplysningsbureauer. Hvis du misligholder dine forpligtelser over for vore kunder eller os, indberetter vi dig muligvis til kreditvurderingsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lov. Vi kan også videregive dine oplysninger til andre advokater eller domstolene i forbindelse med inddrivelse af fordringen mod dig.
 • I forbindelse med IT-udvikling, hosting og support overfører vi personoplysninger til databehandlere, dog ikke databehandlere i tredjelande uden for EU og EØS. Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede, ved at kræve databehandleraftaler med vore leverandører af: EDB og udstyr, ekstern back up, ”sikker underskrift”, ”Sikker mail”, ekstern kommunikationsopkobling, telefoni etc.

 

Dine rettigheder

Indsigt i dine personoplysninger
Du kan få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig, hvordan vi bruger dem, og hvor de kommer fra.
Du kan få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver personoplysninger i Danmark og i udlandet. Din adgangsret kan dog være begrænset ved lov eller for at beskytte andre personers privatliv eller af hensyn til vores virksomhed og praksis. Vores knowhow, forretningshemmeligheder og interne vurderinger og materiale kan også være fritaget fra retten til indsigt.


Ret til at gøre indsigelse
Under visse omstændigheder har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, herunder når vi henholder os til vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger til markedsføringsformål, herunder profilering i tilknytning til et sådant formål.


Opdatering af vore oplysninger
Hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne opdateret, dog med forbehold for begrænsninger i den eksisterende lovgivning og vores ret til at behandle oplysninger. Disse rettigheder vedrørende rettelse og sletning benævnes "ret til berigtigelse", "ret til sletning" og "ret
til at blive glemt".


Begrænsning af brug
Hvis du mener, at de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte, eller hvis du har gjort indsigelse mod brugen af oplysningerne, kan du kræve, at vi begrænser brugen af oplysningerne til opbevaring, indtil deres rigtighed kan verificeres, eller det kan kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine interesser.
Hvis du ikke har ret til at få slettet dine oplysninger, kan du i stedet anmode os om at begrænse brugen af oplysningerne til opbevaring. Hvis vi udelukkende skal bruge oplysningerne for at gøre et retskrav gældende, kan du også kræve, at anden brug af oplysningerne begrænses til opbevaring. Vi kan dog være berettigede til at bruge oplysningerne til andet formål for at gøre et retskrav gældende, eller hvis du har givet dit samtykke til dette.


Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke. Bemærk, at hvis du tilbagekalder et samtykke, er vi muligvis ikke i stand til at tilbyde dig bestemte ydelse. Bemærk også, at vi fortsætter med at bruge dine personoplysninger, fx hvis vi er forpligtet hertil i henhold til lovgivningen.


Dataportabilitet
Hvis vi bruger oplysningerne baseret på dit samtykke eller en kontrakt, og behandlingen af oplysningerne er automatiseret, har du ret til at modtage en kopi af de oplysninger, du har givet os, i et elektronisk maskinlæsbart format.


Kontaktoplysninger og klageadgang
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder i forhold til personoplysninger, og hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger. Hvis du ikke er tilfreds med, hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger, kan du kontakte vores ansvarlige partner, advokat Paul Lorenzen, Adelgade 78, 8660 Skanderborg, e-mail: pl@adelgade.info. Du kan også indgive en klage via Datatilsynet: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

 

Cookies Webdesign