Aftalevilkår - det med småt:


Advokatfirma Adelgade 78 – Paul Lorenzen driver virksomhed fra Adelgade 78, 8660 Skanderborg, og Besservej 2, 8305 Samsø.

Mail: advokat@adelgade.info

Tlf.: +45 3841 8660

CVR-nummer 36574844

Mailer du til os, accepterer du, at vi kommunikerer pr. mail.

Klientbankkonti findes i større pengeinstitutter, bl.a. Danske Bank reg.nr. 9762 Kontonr. 4788503970. Ved et pengeinstituts konkurs påtager vi os kun ansvar for klienters penge op til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.), jf. dækningen efter lov om garantiordning for indskydere og investorer. Købesummer i handler, hvor ejendommen har været anvendt til eller er bestemt til ikke-erhvervsmæssige formål, dækkes dog op til 10 mio. euro indtil 12 måneder efter, at beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Alle oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Alle advokater i Advokatfirma Adelgade 78 – Paul Lorenzen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, er under lovpligtigt tilsyn af Advokatsamfundet, og er undergivet hvidvaskregler. Klager over salær eller adfærd kan ske til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K - se www.advokatsamfundet.dk.


Vort ansvar i Advokatfirma Adelgade 78 – Paul Lorenzen er dækket af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan. Forsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af firmaet, uanset hvor den udøves. Ansvaret omfatter ikke tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andre former for indirekte tab eller driftstab, og er begrænset til et beløb svarende til 25 gange honoraret for den pågældende opgave. Dansk ret finder anvendelse.


Aftalebekræftelse med prisoplysning fremsendes, hvor det følger af regler eller aftale.


Vort honorar beregnes med udgangspunkt i

1) den tid og viden sagen forudsætter

2) sagens værdi og betydning for Dem

3) arbejdets karakter og det opnåede resultat, samt

4) det ansvar, der er forbundet med opgaven.

Derudover opkræves eventuelle udlæg. Ethvert beløb forfalder ved kravets fremsættelse. Er beløbet ikke betalt inden 14 dage, beregnes rente fra kravets fremsættelse. Renten er Nationalbankens udlånsrente med tillæg af 8 %. Kravet pålægges gebyrer og omkostninger efter gældende lovgivning.


11. august 2022/Paul Lorenzen

 

Cookies Webdesign